BENI TEHING

Prenova in optimizacija učinkovitosti poslovnih procesov nabavne verige (supply chain)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Svetovanje pri reorganizaciji procesov toka dokumentov v Beni Tehing

Kratica operacije: SRTD


Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Izboljšave bomo izvajali na področjih proizvodnje, financ, kadrov, nabave in prodaje. Glavni poudarek bomo dali na procesih optimizacije toka dokumentov na omenjenih področjih za storitev termične obdelave, katerega proizvodnja poteka v kalilnici.


DIGITALIZACIJA PROCESOV

V sklopu digitalizacije procesov, bi vpeljali v proces fakturiranja pri prevzemih blaga, prejemu fakture, obdelave dokumenta, avtomatskega kreiranja potrebnih dokumentov. Ročna obdelava vseh prejetih in izdanih dokumentov v podjetju vzame veliko časa, ki bi ga lahko efektivneje naložili v druge procese. Te izboljšave se tičejo tako prevzemnega dela artiklov v skladišču (dobava blaga), fakturiranja prejetih dokumentov, avtomatsko kreiranje sledečih dokumentov, kot so prevzem in nadalje dobavnica našemu kupcu. Zajeti nameravamo področja financ, kadrov, prodaje in proizvodnje, kjer bomo tudi avtomatizirali določene procese in vzpostavili boljši nadzor nad procesi.


KADRI

Na področju kadrov se kažejo problemi znotraj procesov podjetja. Do teh prihaja ob razporeditvi del, kjer velikokrat ob situaciji odsotnosti posamičnih delavcev pride do težav v procesih dela. Reševanje takšnih težav predstavlja nemoteno delovanje procesov, ki bi pozitivno vplival na delavce, saj bi ob primernem uvajanju in navodilih za delo ali morda na določenih mestih tudi s specifičnimi usposabljanji rešili ustavitev procesov ali prelaganje določenih del, ki zaustavljajo izvajanje del. Svetovalec bo lahko preučil stanje in dal napotke, morebiti tudi začrtal usmeritev dela in uvajanja na specifična delovna mesta, ki bodo pripomogla k tej rešitvi in h kadrovskim izboljšavam znotraj celotnega podjetja.


FINANCE

Na področju financ bi radi izboljšali proces fakturiranja dokumentov, saj sedaj poteka zelo oteženo. Trenutno se za procese na tem področju uporablja in izhaja iz več programov, uporablja še vedno preveč papirnatih dokumentov, s čimer izgubljamo ogromno časa in energije za kreiranje, ustrezno knjiženje, preverjanje, potrjevanje in pošiljanje dokumentov. To onemogoča optimizirano delo, ki ga lahko z na novo zastavljenimi procesi optimiziramo in s tem olajšamo tako delo zaposlenih, kot izboljšamo hitrost procesov.


PROIZVODNJA

Na področju proizvodnje v obratu toplotne obdelave prihaja do slabega pretoka dokumentov, še posebno znotraj procesov, ki sodelujejo v toplotni obdelavi. Z operacijo bomo reševali problem, pri katerem bomo digitalizirali dokumente, ki so potrebni za vse sodelujoče procese v sklopu izvajanja storitev toplotne obdelave. S tem bomo izboljšali kakovost procesov in zmanjšali napake v procesih, ki nastajajo. Tako bodo v obratu toplotne obdelave potekale izboljšave na avtomatizaciji in sledljivosti toka dokumentov, s čimer bomo povečali učinkovitost procesov.

V proizvodnji bo potekala tudi optimizacija zagona in delovanja peči, ki je potrebna za termično obdelavo materiala v kalilnici. Namreč z reguliranjem naročil kupcev, bomo lahko učinkoviteje načrtovali pripravo stroja za obratovanje, kar bo optimiziralo delo na stroju in deloma preprečilo prazne hode stroja. Z optimiziranjem proizvodnih procesov bomo učinkovito vplivali tudi na hitrejše obdelave, izboljšano kakovost in nadzorom obdelave kupčevega blaga.


NABAVA in PRODAJA

Tudi na področju nabave in prodaje bomo optimizirali delovanje in nadgradili aktivnosti z ročno vodenimi dokumenti za digitalizacijo dokumentov, s čimer planiramo preiti na elektronsko poslovanje. Optimizirali bomo tudi procese prevzema blaga strank v obdelavo in proces izdaje, kjer bomo skupaj z optimizirano proizvodnjo lahko izboljšali učinkovitost procesov in tudi storitev. Pri tem bo morebiti potrebno tudi optimizirati del logističnih procesov, v kolikor bomo z njimi dosegli boljšo učinkovitost.


Finančna podpora:

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Rezultati operacije:

Projekt bo v celoti izboljšal konkurenčnost našega podjetja z avtomatizacijo procesov predvsem pri optimizaciji časa, ki ga bomo lahko vložili v povečana naročila kupcev. Povečali bomo tudi efektivnost zaposlenih, saj bodo lahko svoj čas in energijo vložili v produktivnejše procese s hitrejšimi in avtomatiziranimi postopki.

Z optimizacijo procesov v digitalni obliki, bomo prihranili tudi pri stroških tiskanja, papirja, ki v masovnem poslovanju niso zanemarljivi. S tem skrbimo za okolje. Konkurenčnost našega podjetja bo povečala tudi hitrejša odzivnost z našimi kupci storitev in produktov, kar bo preko učinkovitosti procesov vodilo tudi k prihranku časa na procesih, izboljšanju kakovosti ter posledično v povečanje prodaje in ustvarjanje dobička. Tega bomo vlagali naprej v rast in razvoj podjetja, ter njegovih kadrov.

Preko te izboljšave se bomo približali tudi kriterijem ISO standardov. Preko optimizacije, standardizacije in kontrole nad procesi bomo izboljšali našo konkurenčnost na trgu, kot tudi dodano vrednost podjetja, hkrati pa bomo z učinkovitostjo zaposlenih zvišali tudi dodano vrednost na zaposlenega.